Σελίδα 1 από 1

Προσωρινή λύση για να δουλέψει το NFS

Δημοσιεύτηκε: Δευ Ιαν 16, 2012 22:54 pm
από dglent
Εδώ και καιρό, η ρύθμιση κοινόχρηστου πόρου NFS από το κέντρο ελέγχου mageia παρουσιάζει προβλήματα:
https://bugs.mageia.org/show_bug.cgi?id=207

Για να δουλέψει στο τοπικό μου δίκτυο, πρόσθεσα στο αρχείο /etc/fstab (στον απομακρυσμένο υπολογιστή)την παρακάτω γραμμή:

192.168.0.27:/home/dglent/data2 /home/xenia/partage nfs rw 0 0

Όπου:
192.168.0.27 η IP στον υπολογιστή μου
/home/dglent/data2 ο κοινόχρηστος μέσω nfs φάκελος στον υπολογιστή μου
/home/xenia/partage ο φάκελος που θα γίνει προσάρτηση ο παραπάνω φάκελος στον απομακρυσμένο υπολογιστή

Στο δικό μου υπολογιστή (nfs server) το αρχείο /etc/exports δημιουργημένο από το κέντρο ελέγχου Mageia :
[dglent@localhost ]$ cat /etc/exports
# generated by drakhosts.pl
/home/dglent/data2 *(root_squash,async,insecure,no_subtree_check,rw)

Δοκιμαστικά, με την εντολή mount 192.168.0.27:/home/dglent/data2 partage/ μπορούσα να προσαρμόσω τον πόρο NFS από το απομακρυσμένο μηχάνημα.
Με την εισαγωγή της καταχωρησης στο fstab η προσάρτηση γίνεται στην εκκίνηση


Στη δική μου περίπτωση, ενώ έκανα αναζήτηση για τον server από τον απομαρυσμένο υπολογιστή, δεν τον εύρισκα.